Over het onterecht verwijderen van mijn fiets door de Amsterdamse fietsmaffia

(Scroll down for ENGLISH)

Sinds dinsdag 17 maart, voordat vele medelanders door hadden, dat deze wereldwijde situatie ernstig is, ben ik aan het “physical distancing” en werk ik vanuit huis (Ik vind “social distancing” niet de juiste term, omdat ik, hoewel digitaal en via de telefoon, juist sociaal actiever ben dan voorheen, uiteraard omdat ik hoop, dat het bekenden goed gaat, maar ook omdat ik benieuwd ben naar ervaringen van kennissen over de hele wereld.). Om zoals onze regering aanraadt zoveel mogelijk contact met mensen te vermijden, heb ik mezelf een “no-shopping-challenge” opgelegd en ben ik in 25 dagen tijd alleen buiten geweest om het vuilnis weg te gooien, een kaartje op de bus te doen en even snel een frisse neus te halen.

Op woensdag 8 april is echter mijn fiets onterecht verwijderd door het Fietsdepot. De fiets stond keurig in het fietsenrek, op slot, voor mijn deur, ik kon hem zelfs zien vanuit mijn raam. Volgens het Fietsdepot is de fiets verwaarloosd, ik betwist dit; de fiets functioneert perfect. Mijn fiets ziet er bewust niet splinternieuw uit, om diefstal tegen te gaan. Elke Amsterdammer met een beetje leef-ervaring in Amsterdam begrijpt dit. Aangezien ik tegenwoordig hele dagen thuis ben, zag ik de fiets dagelijks vanuit mijn raam, er was geen sticker of label ter waarschuwing van het Fietsdepot aan bevestigd. Sinds de AFAC een jaar of 10 geleden mijn fiets meenam, let ik altijd heel goed op aanwezigheid van labels en krijtstrepen op banden (Dat is een tip, mede-Amsterdammers!).

Woensdagochtend 8 april merkte ik op, dat mijn fiets weg was en dat er ineens veel minder fietsen in de fietsenrekken voor mijn deur stonden. Enkele van de fietsen, die  hadden ineens een Fietsdepot-label. U weet wel, die ene die je moet verwijderen, om voor het controlerondje van het Fietsendepot aan te kunnen tonen, dat je fiets gebruikt wordt en geen weesfiets is. Ik wist dus zeker, dat het Fietsendepot mijn fiets had verwijderd.

Zoals in het Handboek Handhaving Fietsparkeren van de Gemeente Amsterdam op pagina 17 staat weergegeven, is de gemeente/ het Fietsdepot verplicht een begunstigingstermijn te hanteren, behalve:

bij spoedeisend belang, zoals bij een gevaarlijk geparkeerde fiets, is er geen begunstigingstermijn: de gemeente kan de fiets direct verwijderen.

Zoals ik eerder al omschreef, stond mijn niet-verwaarloosde fiets correct geparkeerd. Zelfs als de fiets verwaarloosd zou zijn (wat niet het geval is!), zou er een begunstigingstermijn van 14 dagen zijn. Deze is niet in acht genomen! DIT IS PURE DIEFSTAL!

Volgens datzelfde handboek is een verwaarloosde fiets:

Een fiets is verwaarloosd als de fiets rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud én in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert. Rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud betekent dat er niet direct op gefietst kan worden. Bijvoorbeeld omdat de banden leeg zijn, de ketting eraf ligt, het stuur of zadel onbruikbaar zijn of ontbreken, de remmen kapot zijn, enzovoort. In kennelijk verwaarloosde toestand betekent dat duidelijk is dat de fiets niet gebruikt of onderhouden wordt. De eigenaar zou de fiets nog wel kunnen laten repareren, maar neemt daar kennelijk niet de moeite voor.

DAT KLINKT NIET ALS MIJN FIETS!

Ik heb meerdere telefoontjes gepleegd, maar het is niet meer mogelijk om rechtstreeks met het Fietsendepot te bellen. Je belt eerst de Gemeente Amsterdam en als de medewerker wil, wordt je misschien doorverbonden. Zij gaven aan, dat als mijn fiets niet zichtbaar is op DEZE WEBSITE , het Fietsdepot de fiets niet heeft verwijderd, maar dat deze waarschijnlijk gestolen is. ‘s Middags vond ik eindelijk mijn fiets op de website. Ik zag ook, dat er in mijn straat die ochtend rond de 50 fietsen meegenomen waren. Ik zag op de foto’s tevens fietsen van mijn buren, die in perfecte staat waren. Ik denk, dat de medewerkers van het Fietsdepot opdracht hebben gekregen misbruik te maken van deze Corona crisis om zoveel mogelijk fietsen te binnen te kunnen halen terwijl men zoveel mogelijk thuis zit en de fietsen dus op slot staan. Ik ken iemand die bij het Fietsdepot, toen nog AFAC, gewerkt heeft, deze persoon vertelde mij, dat deze organisatie zich vaak niet aan de regels houdt en dat de onterecht verwijderde fietsen opgeknapt worden en doorverkocht.

Ik woon op 7,5 km van het Fietsdepot, hiernaast vermijd ik momenteel AL het fysiek contact met mensen waar ik niet mee samenwoon, ik vermijd winkels, parken, openbaar vervoer en alle andere openbare gelegenheden en ben thuis. Ondanks dit alles en een wereldwijde pandemie, verwacht de Gemeente Amsterdam en het Fietsdepot van mij, dat ik naar het Fietsendepot reis om mijn onterecht verwijderde fiets zelf op te halen, na betaling van € 22.50. Gelukkig bood het Fietsdepot mij een “oplossing”; mijn fiets is inmiddels thuisbezorgd. Ik heb hiervoor € 35,- moeten betalen, terwijl mijn functionerende fiets op een correcte manier voor mijn deur gestald stond in tijden van crisis. Mijn slot is trouwens doorgeknipt, ik moet zelf een nieuw slot kopen. Elke Amsterdammer weet, dat een beetje acceptabel slot minimaal € 30,- kost.

De medewerkster van het Fietsdepot (wier naam ik hier maar niet zal noemen), zei tegen mij: “Ach, inderdaad jammer van het slot, maar voor de kosten welke u moet betalen kunt u gewoon bezwaar maken”.

Waarom is mijn fiets weggeknipt? Krijg ik ook de tijd vergoed, die ik de hele woensdag aan dit drama heb besteed terwijl ik eigenlijk moest werken? Waarom word ik verplicht papieren, geld en fiets met iemand uit te wisselen, terwijl ik mijn oma, werkgever en vrienden niet zie? Krijg ik een nieuw slot? WAAROM kan de Fietsdepot fietsmaffia jarenlang zijn gang gaan in Amsterdam en krijgen ze hiervoor zelfs werkplekken gesponsord? Waarom wordt er willekeurig besloten, dat een goed functionerende fiets verwaarloosd is? Waarom kom ik online geen soortgelijke ervaringen tegen van Amsterdammers? Waarom vertelde de Fietsdepot medewerkster mij, dat ik pas bezwaar kan maken tegen het onterecht verwijderen van mijn fiets, nadat ik heb betaald voor het ophalen of bezorgen van de fiets?

Ik wil graag aandacht voor dit onderwerp!

Bicycle in Amsterdam (NOT MINE). Photo by DLCS Management at Lauriergracht, Amsterdam
Bicycle in Amsterdam (NOT MINE). Photo by DLCS Management at Lauriergracht, Amsterdam


About the wrongful removal of my bicycle by the Amsterdam bicycle mafia

(Scroll up for Dutch)

Since Tuesday 17 March, before many fellow nationals realised that this global situation is serious, I have been “physical distancing” and working from home (I do not think “social distancing” is the right term, because although digitally and via the phone, I am more socially active than before, of course because I hope that my contacts are doing well, but also because I am curious about the experiences of acquaintances all over the world.). In order to avoid contact with people as much as possible, as our government recommends, I imposed myself a “no-shopping challenge” and in 25 days I went outside only to throw out the garbage, to put something in the post and take a quick breath of fresh air.

On Wednesday 8 April, however, my bicycle was wrongfully removed by the Fietsdepot. The bike was neatly locked in the bike rack, in front of my door, I could even see it from my window. According to the Bicycle Depot, the bicycle was neglected, I dispute this; the bicycle functions perfectly. My bike deliberately does not look brand new, to prevent theft. Every Amsterdammer with a little living experience in Amsterdam understands this. Since I am at home all day, I saw the bike daily from my window, there was no Fietsdepot sticker or label attached to my bike. Since the AFAC took my bike about 10 years ago, I have always paid close attention to the presence of labels and chalk marks on tires (That’s a tip, fellow Amsterdammers!).

Wednesday morning on April 8, I noticed that my bike was gone and suddenly there were far fewer bikes in the bike racks in front of my door. Some of the bicycles suddenly had a Fietsdepot label. You know, the one that you have to remove, to be able to show the Fietsdepot before their check up round, that the bike is use. So, I was sure that the Bicycle Depot had removed my bicycle.

As shown in the Handbook of the Municipality of Amsterdam: “Handhaving Fietsparkeren van de Gemeente Amsterdam” on page 17, the municipality / Bicycle Depot is obliged to apply a beneficiary term (“begunstigingstermijn”) , except:

in the event of an urgent interest, such as a dangerously parked bicycle, there is no term of advantage: the municipality can immediately remove the bicycle.

As I described earlier, my NOT-neglected bicycle was parked correctly. Even if the bike was neglected (which is not the case!), There would be a 14-day grace period. This has not been observed! THIS IS PURE THEFT!

According to the same manual, a neglected bicycle is:

A bicycle is neglected if the bicycle is technically in an insufficient state of maintenance and in an apparently neglected condition. Driving technically in insufficient state of maintenance means that it is not possible to cycle. For example, because the tires are empty, the chain is off, the handlebars or saddle are unusable or missing, the brakes are broken, and so on. In apparently neglected condition, it means that the bicycle is not being used or maintained. The owner could still have the bicycle repaired, but apparently does not bother to do so.

THAT DOES NOT SOUND LIKE MY BIKE!

I have made several calls, but it is no longer possible to phone the Fietsdepot directly. You first call the city of Amsterdam and if the employee wants to, you may be put through. They indicated that if my bicycle is not visible on THIS WEBSITE , the Fietsdepot did not remove the bicycle, but that it was probably stolen. In the afternoon I finally found my bicycle on the website. I also saw that about 50 bikes were taken from my street that morning. The pictures also showed my neighbors’ bikes, some were in perfect condition. I think that the employees of the Fietsdepot have been instructed to take advantage of this Corona crisis in order to be able to bring in as many bicycles as possible while we are sitting at home as much as possible and so the bicycles are locked. I know someone who worked at the Fietsdepot, then still called AFAC, this person told me that this organisation often does not follow the rules and that the wrongfully removed bicycles are fixed and resold.

I live 7.5 km from the Bicycle Depot, I currently also avoid ALL physical contact with people I do not live with, I avoid shops, parks, public transport and all other public places and I am at home. Despite all this and a worldwide pandemic, the Municipality of Amsterdam and the Fietsdepot expect me to travel to the Bicycle Depot to collect my wrongly removed bicycle myself, after paying € 22.50. Fortunately, the Bicycle Depot offered me a “solution”; my bicycle has by now been delivered at home. I had to pay € 35,- for this, while my functioning bicycle was parked correctly at my door in times of crisis. My lock is cut by the way, I have to buy a new lock myself. Every Amsterdammer knows that a somewhat acceptable lock costs at least € 30,-.

The employee of the Fietsdepot I spoke to (and whose name I will not mention here) said to me: “Ah, indeed a pity about the lock, but you can object against the amount you had to pay.”

Why has my bicycle been taken? Will I also be reimbursed for the time I spent all Wednesday on this drama when I actually had to work? Why am I obliged to exchange papers, money and a bicycle with someone, when I don’t see my grandmother, employer and friends? Do I get a new lock? WHY can the Bicycle Depot bicycle mafia take its course for years in Amsterdam and do they get to have sponsored workplaces? Why is it arbitrarily decided that a properly functioning bicycle has been neglected? Why don’t I come across similar experiences from Amsterdammers online? Why did the Bicycle Depot employee tell me that I can only object to the incorrect removal of my bicycle after I have paid for collecting or delivering the bicycle?

I would like some attention for this topic.